ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Školní družina Vnitřní řád ŠD
Vnitřní řád PDF Tisk Email

Docházka do školní družiny

1. Školní družina (ŠD) je v provozu od 6:00 –16:00 hod. Nástup do školní družiny je ráno mezi 6:00 až 7:20 hod., odpolední provoz družiny začíná po skončení pravidelného vyučování.

2. První a poslední den školy je provoz od 6:00 – 15:00 hod.

3. Příchod dětí do ranní družiny je hlavním vchodem do 7:20 hod. Ranní družinu mohou navštěvovat i děti, které nemají pravidelnou docházku do ŠD.

4. Ve dnech, kdy mají žáci první vyučovací hodinu volnou, mohou pod dozorem vychovatelky tento čas trávit ve ŠD.

5. ŠD je pro děti od 1. do 3. tříd. Starší děti zařazujeme dle volné kapacity (1 oddělení může mít maximálně 30 dětí).

6. Po vyučování předá vyučující žáky, kteří navštěvují ŠD, vychovatelce ŠD.

7. Ze ŠD odcházejí děti podle vyplněného zápisního lístku (doba odchodu, doprovod). O každou změnu odchodu požádá zákonný zástupce písemně, osobně nebo telefonicky. Telefonicky jen výjimečně a pouze u dětí, které odcházejí ze ŠD bez doprovodu rodičů.

8. Docházka zapsaných dětí do ŠD je povinná, každá nepřítomnost musí být zákonným zástupcem dítěte řádně omluvena.

9. Provoz ŠD v době školních prázdnin je od 7:00 – 15:00 hod. V případě nezájmu zákonných zástupců žáka provoz ŠD není.

10. Rodiče, případně jiné určené osoby, si děti převezmou od vychovatelky ŠD.

11. Při nevyzvednutí dítěte do 16:10 hod. jsme povinni ze zákona dítě předat Policii ČR, nepodaří-li se navázat kontakt s rodiči, popř. další určenou osobou.

12. Na pobyt v přírodě či na sportovní činnost je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv. Označené věci si mohou děti nechat uložené v oddělení ŠD.

13. Na svačinu a pití je ve ŠD vyčleněn čas v režimu dne. Dítě může svačit i v jiný čas dle svých potřeb.

14. Obědy si zařizují rodiče ve školní výdejně. Sledují také stav finančního konta. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve škole. Obědy si rodiče odhlašují sami.

15. Děti, které nejsou do ŠD přihlášené, a požadují-li mimořádné zařazení do ŠD, budou přijaty dle kapacitních možností. Je třeba se předem domluvit s vedoucí vychovatelkou.

16. Pro chování ve ŠD platí stejná pravidla jako ve škole.

17. Poplatek za ŠD je třeba uhradit do 20 dne každého měsíce ve stanovené výši. Zaplacení poplatku je zapsáno do ŽK.

18. Poplatek je možné zaplatit převodem na účet školy ve dvou splátkách do konce října a do konce února. Evidenční číslo předá rodičům vychovatelka ŠD.

Chování žáků ve školní družině

1. Žák dbá ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání bude mít na paměti nebezpečí úrazu.

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení ŠD.

3. Žák je na začátku školního roku seznámen a poučen s vnitřním řádem ŠD, se školním řádem, se zásadami bezpečného chování v oddělení ŠD, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze ŠD a příchodu do školy a na veřejných komunikacích. Se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ve ŠD. S postupem při úrazech, s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

 

Na začátku školního roku dostanou děti „Pokyny pro ŠD" nalepené v notýsku nebo v žákovské knížce.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.