Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia Tisk
Napsal uživatel Mgr. Naděžda Dvořáková   
Pondělí, 17 Únor 2020 22:03
 • do 1. 3. 2020 zákonný zástupce nezletilého uchazeče (rodič) podává 1 - 2 přihlášky na střední školu (rozhoduje razítko pošty nebo datum osobního podání)
 • ZŠ Hradební nabízí žákům vytisknutí přihlášek na základě interního formuláře, který zájemci obdrží po pololetním vysvědčení
 • některé obory vyžadují potvrzení o zdravotní způsobilosti (je součástí přihlášky) 
 • do 15. 3. 2020 zákonný zástupce převezme v kanceláři ZŠ zápisový lístek, tím po vyrozumění o přijetí projeví závazný zájem o nástup na danou školu
 • MŠMT vyhlásilo jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělávání s maturitní zkuškou, testy budou z Čj a M
 • termíny přijímacích zkoušek: 14. a 15. dubna 2020 (čtyřleté obory) a 16. a 17. dubna 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia), v prvním stavnoveném termínu žák koná zkoušky ve škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí

Po přijímacích zkouškách:

 • výsledky zkoušek střední školy mezi sebou sdílejí, počítá se lepší výsledek. Nelze vykonat dvakrát zkoušku na jedné škole, resp. oboru
 • pokud se přijímací zkouška v prvním kole koná, zveřejní (na internetu) ředitel střední školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 
 • pokud se přijímací zkouška v prvním kole nekoná (u učebních oborů bez maturitní zkoušky), ředitel střední školy zveřejní (na internetu) seznam přijatých uchazečů a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí 
 • vyplněný zápisový lístek odešle zákonný zástupce nezletilého žáka do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na internetu), tím žák potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole
 • odvolací řízení - proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu
 • další kola přijímacího řízení - ředitel střední školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení (po 30. dubnu 2020) vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, krajský úřad zveřejní na svých webových stránkách údaje o počtu volných míst v jednotlivých oborech.

Další dotazy Vám zodpovíme na tel. 491 52 36 36 - vychovná poradkyně Mgr. Dvořáková.