ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod O škole Charakteristika školy
Charakteristika školy PDF Tisk Email

 

Základní škola je příspěvkovou organizací města. Do sítě škol je zařazena rozhodnutím ŠÚ ze dne 15. 2. 1996. Poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, prováděcími předpisy a statutem vydaným městem.

Devět ročníků základní školy je umístěno ve dvou budovách. V budově čp. 218, která je ve správě gymnázia, je umístěno ředitelství školy, sborovna, po dvou třídách každého ročníku 2. stupně, 7 odborných učeben, učebna informatiky a společně s gymnáziem užívaná tělocvična. V budově čp. 244 se pak nachází 10 tříd 1. - 5. ročníku, tři místnosti pro tři oddělení školní družiny, tělocvična, učebna pro výuku cizího jazyka a učebna informatiky. Jedna z menších místností je vyhrazena pro práci s integrovanými žáky, pro výuku cizího jazyka a k vyšetřování dětí pracovníky PPP Náchod.

Ve výuce cizích jazyků se zaměřujeme na povinný anglický jazyk a druhý cizí jazyk - německý nebo ruský jazyk, který vyučujeme v osmém a devátém ročníku. Průměrný počet žáků na skupinu nepřekračuje 16 žáků. K výuce cizích jazyků byly využívány kromě kmenových učeben dvě jazykové učebny na druhém stupni, dvě na prvním stupni a učebny informatiky na prvním i druhém stupni.

Ve čtyřech kmenových učebnách prvního stupně jsme nainstalovali interaktivní tabule, ve dvou třídách je interaktivní dataprojektor, ve všech třídách prvního stupně je žákům k dispozici počítač připojený k internetu. Nově vybavená učebna informatiky je využívána především při výuce povinného předmětu informatiky ve čtvrtých a pátých třídách, ale i v odpoledních hodinách školní družinou.

Pro výuku předmětů fyzika, chemie a přírodopis jsou využívány odborné učebny. V těchto učebnách je možnost využít připojení k internetu, multimediálních prezentací a to připojením počítačů na dataprojektory. V jazykových učebnách a ve dvou kmenových učebnách druhého stupně jsou instalovány interaktivní tabule nebo dataprojektrory. Pro výuku praktických činností slouží dílna a cvičná kuchyňka. Informatika, povinný předmět pro žáky šestého ročníku, je vyučována v menších skupinách v učebně informatiky, kde je pro žáky k dispozici 12 počítačů.

Pro větší účinnost své vzdělávací a výchovné funkce v rámci individuálního přístupu k talentovaným žákům a s přihlédnutím k zájmům a orientaci žáků umožňuje škola žákům velký výběr z povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku.

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z doporučení a závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. I v tomto roce pracovaly na 1. i 2. stupni s těmito žáky reedukační asistentky. Na žáky jsou vypracovány třídním učitelem individuální plány, které jsou předem projednány s rodiči. Zároveň jsou všichni učitelé, kteří učí tyto žáky, seznámeni s problémy a se způsobem práce.

Došlo k rozšíření poskytovaných poradenských služeb na naší škole. Od září 2011 pracuje na naší škole na částečný úvazek školní psycholog. Ve své práci se zaměřuje na práci se třídami a práci s jednotlivci. Možností individuálních konzultací využívají pedagogové, žáci a rodiče. Školní psycholog se též významně podílí na realizaci adaptačních pobytů.

Aktualizováno Pondělí, 05 Září 2016 14:41
 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.