ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Informace Pro rodiče Školní řád
Školní řád - zkrácená verze pro rodiče PDF Tisk Email
 1. Zákonný zástupce žáka má právo se podílet na výchovně vzdělávací práci školy.
 2. Zákonný zástupce žáka má právo požádat ředitele školy o povolení výjimky z ustanovení školního řádu.
 3. Žák je povinen chodit do školy včas, pozdní příchod bez řádné omluvy je předmětem dalšího jednání podle klasifikačního řádu.
 4. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních (pozor nikoliv pracovních) dnů od počátku nepřítomnosti žáka a do týdne po návratu žáka do školy doložit nepřítomnost řádnou omluvenkou v žákovské knížce.
 5. Při odchodu ze školy mimo běžný konec výuky žák vždy předkládá písemnou omluvenku třídnímu učiteli. (Rodičům žáka prvního stupně doporučujeme osobní převzetí dítěte od pedagogického pracovníka školy.)
 6. Dozor otvírá šatnu v 7:40 a zamyká v 7:55. Začátek vyučování je v 8.00 hodin. Školní družina je v provozu od 6.00 do 16.00 hod. Žák je povinen se v šatně přezout.
 7. Pokud rozvrh třídy stanoví odpolední vyučování, žáci v polední přestávce na oběd, kdy dojde k přerušení vyučování, opouštějí školu.
 8. Během pobytu ve škole má žák vypnutý mobilní telefon a další přístroje, které narušují průběh hodiny. Při nerespektování tohoto pokynu má vyučující právo odebrat přístroj do konce vyučovací hodiny.
 9. Chování žáků při vyučovací hodině, které je v rozporu se školním řádem, může být řešeno s třídním učitelem a případně i zákonnými zástupci žáka. Pokud žák opakovaně porušuje školní řád, je na zvážení třídním učitelem, zda se bude moci účastnit aktivit mimo pravidelné vyučování.
 10. Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, tyto mohou být učitelem odebrány a vráceny pouze zákonnému zástupci žáka.
 11. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (drog, alkoholu a cigaret) v prostorách školy a školského zařízení je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
 12. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu.
 13. Při každém svévolném poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob bude požadována náhrada v plném rozsahu zákonným zástupce žáka, který poškození způsobil.
 14. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení žáků třídy rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
 15. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka na začátku klasifikačního období.
 16. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.
 17. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu školy během klasifikačního období.
 18. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
 19. Docházka zapsaných žáků do školní družiny je povinná, každá nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena.
 20. V případě opakovaného porušování školního řádu může být žák na základě rozhodnutí ředitele školy ze školní družiny vyloučen.
 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.