ZŠ Hradební

Banner

Hledej ...

Kontaktní adresa

Banner
Úvod Dokumenty Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů PDF Tisk Email

Základní škola Hradební, Broumov je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob.

 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení;

rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);

státní občanství;

místo narození;

místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky;

údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;

datum zahájení vzdělávání ve škole;

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;

vyučovací jazyk;

údaje o znevýhodnění žáka;

údaje o mimořádném nadání žáka;

údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;

údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

datum ukončení vzdělávání ve škole

Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob.

Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, v Broumovském zpravodaji, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SVP, SPC, PPP, Městskému úřadu (odbor školství, sociální) a ČŠI.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce:

Základní škola Hradební, Broumov, se sídlem Kostelní nám. 244, Broumov, tel. 491 523 636, mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:

jméno Bc. Hana Wilkeová, tel. 732 781 068, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS. Webdesign: AlesKroupa.cz.